Terms and Conditions

Those terms and conditions are apply to SB Designs Creations. SB Designs Creations acts under Dutch law. This basically means that those terms and conditions are there to protect me as a company and you as a consumer. This protection works both ways. Due to the legal nature of this page, this page has no official translation. To translate the terms and conditions, please use Google translate. If there are any questions about this page, feel free to contact me.

De algemene voorwaarden van SB Designs Creations.
Laatste wijzigingen vonden plaats op 04-02-2020.

1.  Identiteit van de ondernemer

Deze algemene voorwaarden zijn van SB Designs Creations. SB Designs Creations is een handelsnaam van SB Designs. SB Designs & SB Designs Creations zijn opgericht door Susanne Bot-Boer.

Adres
Grashof 40
2403VH Alphen aan den Rijn
Nederland

Contact
e-mail: info@sbdesigns.nl
telefoon: 06-18372533

KvK nummer: 62049046

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de SB Designs Creations en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen SB Designs Creations en consument.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden zich beroepen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

2.6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3. Het aanbod


3.1 het aanbod bevat een volledig en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten/diensten. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Denk hierbij aan de materialen, de prijs, de maak- en levertijd, etc.

3.2 Bij de productfoto’s van SB Designs Creations zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Let hierbij goed op de beschrijvingen, gezien veel producten handgemaakt en/of van eigen ontwerp zijn, kunnen er lichte afwijkingen zijn. Dit staat vermeld bij de productbeschrijvingen.

3.3 Eveneens kunnen de kleuren van het beeldscherm iets afwijken met de daadwerkelijke kleuren, vanwege verschillende beeldscherm kleureninstellingen.

3.2 Het aanbod is vrijblijvend. SB Designs Creations is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Veel artikelen in de webshop zijn handgemaakt en/of van eigen ontwerp waardoor er geen grote oplages beschikbaar zijn.

3.3 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. De Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat akkoord wordt gegeven op een offerte of wanneer er via de elektronische weg een bestelling wordt geplaatst. De consument wordt daarbij altijd voordat hij op de akkoord knop klikt, gewezen op de algemene voorwaarden.

4.2 Zowel SB Designs Creations als de consument bevestigen een koop of afstand via de elektronische weg als geldige overeenkomst te zien die beide partijen aan verplichtingen verbindt.

4.3 SB Designs Creations geeft stelt iedere consument, bij en na het plaatsen van een bestelling, op de hoogte hoe en waar de consument de volgende informatie kan raadplegen:

  • Retoursinformatie & de voorwaarden daarvan
  • Garantieinformatie & de voorwaarden daarvan
  • Procedure bij klachten en de contactgegevens daarvoor

5. herroepingsrecht

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan SB Designs Creations bekendgemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan SB Designs Creations retourneren, conform de door SB Designs Creations verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te maken aan SB Designs Creations. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.4 Indien de klant na afloop van de in lid 1, 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en/of het product niet aan SB Designs Creations heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6. Kosten in geval van herroeping

6.1 indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor het terugzenden voor zijn rekening.

6.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal SB Designs Creations dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is bij SB Designs Creations of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

6.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

6.4 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

7. Uitsluiting herroepingsrecht

7.1 Er zijn een aantal producten die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. Deze uitsluiting wordt vermeld bij het desbetreffende aanbod, zodat de consument voor het sluiten van de overeenkomst, hiervan op de hoogte is.

7.2 Deze uitsluitingen van het heroepingsrecht is van toepassing op:

  • Op maat gemaakte en/of gepersonaliseerde producten. Deze producten zijn gemaakt naar wensen en specificaties van de consument en/of gepersonaliseerd naar wens van de consument en daardoor persoonlijk van aard.
  • Digitale downloads/bestanden, de aard van deze producten sluiten het heroepingsrecht uit.
  • Oorbellen, oorbellenhaakjes kunnen i.v.m. hygiëne niet worden geretourneerd. Bij het retouren van oorbellen, wordt het bedrag van de oorbellenhaakjes verrekend met het aankoopbedrag.

8. Intellectueel Eigendom

8.1 Veel producten uit het aanbod zijn van eigen ontwerp, handgemaakt of bewerkt met de hand. De rechten op dit ontwerp blijven van SB Designs Creations.

8.2 Producten uit het aanbod mogen niet worden vermenigvuldigd. Producten uit het aanbod mogen niet worden in- en doorverkocht, tenzij uitsluiten schriftelijk anders overeengekomen.

8.3 Digitale producten zijn voor persoonlijk gebruik en mogen niet openbaar worden gemaakt of op andere wijze worden verspreidt.

8.4 Bij geillustreerde producten blijft het eigendomsrecht van de illustratie van SB Designs Creations.

8.5 Alle afbeeldingen op deze website zijn eveneens eigendom van SB Designs Creations en mogen niet zomaar worden gekopieerd, gebruikt of online worden verspreid, tenzij uitsluitend schriftelijke toestemming.

8.6 Bij copyright inbreuk zal eerst geprobeerd worden contact op te nemen  met de persoon die de inbreuk pleegt. Bij het niet stoppen, niet veranderen, betwisten of geen gehoor geven aan de copyright inbreuk, zullen juridische stappen worden ondernomen.

8.7 SB Designs Creations is gerechtigd tot naamsvermelding (optioneel) op de producten van eigen ontwerp/design, die met de hand zijn vervaardigd of bewerkt en/of die naar eigen inzicht zijn vormgegeven en daardoor in meer of mindere mate uniek zijn van aard.

9. De prijs

9.1 SB Designs Creations behoudt zich het recht om prijswijzigingen door te voeren als gevolg van prijsverhogingen in basismaterialen, prijswijzigingen bij derden partijen (die betrekking hebben van het productieproces en/of distributieproces), administratieve veranderingen in lasten en veranderingen van btw-tarieven.

9.2 Gezien veel producten handgemaakt en/of van eigen ontwerp zijn, zijn financiële schommelingen, zoals genoemd in lid 1, regelmatig van toepassing.

9.3 Alle prijzen van producten uit het aanbod zijn vermeld inclusief btw.

9.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is SB Designs Creations niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

10. Garantiebeleid

10.1 SB Designs Creations staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat SB Designs Creations er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 Een door SB Designs Creations, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover SB Designs Creations kan doen gelden.

10.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan SB Designs Creations schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

10.4 De garantie geldt niet indien:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

10.5 Verschillende productcategorieën hebben eigen bepalingen rondom de garantie. Raadpleeg voor deze bepalingen het garantiebeleid.

11. levering en uitvoering

11.1 SB Designs Creations zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan SB Designs Creations kenbaar heeft gemaakt.

11.3 SB Designs Creations zal bij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Gezien kleine producties, productie op demand en/of vervaardiging/bewerking met de hand, staan bij de productbeschrijvingen verwerkindicaties in werkdagen beschreven.

11.4 Alle verwerk- & levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Bij een overschrijding van de verwerktijd langer dan 5 werkdagen, zal SB Designs Creations altijd overleggen met de consument en kan, op verzoek van consument, de overeenkomst worden ontbonden.

11.5 In het geval van lid 4 zal SB Designs Creations zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen eventuele reeds betaalde overeenkomsten terugbetalen.

11.6 Indien verwerking en/of levering van een besteld product onmogelijk blijft te zijn, zal SB Designs Creations zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit gaat altijd in overleg met de consument. Gezien veel producten handgemaakte, handbewerkt en/of eigen ontwerp van aard zijn, is dit helaas niet altijd mogelijk. In dat geval is consument gerechtigd een vervangend artikel uit te zoeken of het reeds betaalde bedrag teruggestort te krijgen.

11.7 SB Designs Creations is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij bezorgbedrijven. Aan vertraagde leveringen, buiten de schuld van SB Designs Creations (bijvoorbeeld door achterstand bij bezorgbedrijven) kunnen geen rechten worden ontleend.

12. Betaling & Betalingsmogelijkheden

12.1 Betaalmogelijkheden voor deze website zijn Ideal, bankoverschrijving & Pay-Pall.

12.2 Bij achteraf betalingen dient de consument binnen 14 dagen, na ontvangst van de bestelling of afronding van de dienst, de factuur te hebben voldaan.

12.3 Wanneer het betalingstermijn is verstreken zal SB Designs Creations een herinnering sturen, waarbij wordt vermeld dat, bij het reeds uitblijven van betaling, SB Designs Creations is gerechtigd de vordering uit handen te geven. Eventuele rente en extra bijkomende kosten, zijn dan voor rekening van de consument.

13. Klachtenregeling

13.1 In het onverhoopte geval van klachten, dient de consument contact op te nemen met SB Designs Creations, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

13.2 Klachten over een product, dienst, service of uitvoering van de overeenkomst, kunnen rechtstreeks bij SB Designs Creations worden gemeld, via de algemene contactgegevens.

13.3 Klachten dienen binnen redelijke tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij SB Designs Creations.

13.3 Ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk door SB Desgins Creations behandeld, doch uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4 De consument dient SB Designs Creations in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen, voordat de consument verdere stappen onderneemt.

14. Nederlands Recht

14.1 Op overeenkomsten tussen SB Designs Creations en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15 Privacy

15.1 SB Designs Creations neemt de privacy van haar klanten, website bezoekers en andere derden partijen heel serieus. In de privacyverklaring kun je lezen hoe SB Designs Creations met Privacy omgaat.