Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van SB Designs Creations.
Laatste wijzigingen vonden plaats op 14-08-2023.

1.  Identiteit van de ondernemer

Deze algemene voorwaarden zijn van SB Designs Creations. SB Designs Creations is een handelsnaam van SB Designs. SB Designs & SB Designs Creations zijn opgericht door Susanne Boer.

Adres
Plantsoensingel Zuid 57
7041 ZD ‘s-Heerenberg
Nederland

Contact
e-mail: info@sbdesigns.nl
telefoon: 06-18372533

KvK nummer: 62049046

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de SB Designs Creations en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen SB Designs Creations en consument.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden zich beroepen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

2.6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3. Het aanbod


3.1 het aanbod bevat een volledig en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten/diensten. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Denk hierbij aan de materialen, de prijs, de maak- en levertijd, etc.

3.2 Bij de productfoto’s van SB Designs Creations zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Let hierbij goed op de beschrijvingen, gezien veel producten handgemaakt en/of van eigen ontwerp zijn, kunnen er lichte afwijkingen zijn. Dit staat vermeld bij de productbeschrijvingen.

3.3 Eveneens kunnen de kleuren van het beeldscherm iets afwijken met de daadwerkelijke kleuren, vanwege verschillende beeldscherm kleureninstellingen.

3.2 Het aanbod is vrijblijvend. SB Designs Creations is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Veel artikelen in de webshop zijn handgemaakt en/of van eigen ontwerp waardoor er geen grote oplages beschikbaar zijn.

3.3 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. De Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat akkoord wordt gegeven op een offerte of wanneer er via de elektronische weg een bestelling wordt geplaatst. De consument wordt daarbij altijd voordat hij op de akkoord knop klikt, gewezen op de algemene voorwaarden.

4.2 Zowel SB Designs Creations als de consument bevestigen een koop of afstand via de elektronische weg als geldige overeenkomst te zien die beide partijen aan verplichtingen verbindt.

4.3 SB Designs Creations geeft stelt iedere consument, bij en na het plaatsen van een bestelling, op de hoogte hoe en waar de consument de volgende informatie kan raadplegen:

  • Retoursinformatie & de voorwaarden daarvan
  • Garantieinformatie & de voorwaarden daarvan
  • Procedure bij klachten en de contactgegevens daarvoor

5. herroepingsrecht

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan SB Designs Creations bekendgemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan SB Designs Creations retourneren, conform de door SB Designs Creations verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te maken aan SB Designs Creations. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.4 Indien de klant na afloop van de in lid 1, 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en/of het product niet aan SB Designs Creations heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6. Kosten in geval van herroeping

6.1 indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor het terugzenden voor zijn rekening.

6.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal SB Designs Creations dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is bij SB Designs Creations of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

6.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

6.4 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

7. Uitsluiting herroepingsrecht

7.1 Er zijn een aantal producten die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. Deze uitsluiting wordt vermeld bij het desbetreffende aanbod, zodat de consument voor het sluiten van de overeenkomst, hiervan op de hoogte is.

7.2 Deze uitsluitingen van het heroepingsrecht is van toepassing op:

  • Op maat gemaakte en/of gepersonaliseerde producten. Deze producten zijn gemaakt naar wensen en specificaties van de consument en/of gepersonaliseerd naar wens van de consument en daardoor persoonlijk van aard.
  • Digitale downloads/bestanden, de aard van deze producten sluiten het heroepingsrecht uit.
  • Oorbellen, oorbellenhaakjes kunnen i.v.m. hygiëne niet worden geretourneerd. Bij het retouren van oorbellen, wordt het bedrag van de oorbellenhaakjes verrekend met het aankoopbedrag.

8. Intellectueel Eigendom

8.1 Veel producten uit het aanbod zijn van eigen ontwerp, handgemaakt of bewerkt met de hand. De rechten op dit ontwerp blijven van SB Designs Creations.

8.2 Producten uit het aanbod mogen niet worden vermenigvuldigd. Producten uit het aanbod mogen niet worden in- en doorverkocht, tenzij uitsluiten schriftelijk anders overeengekomen.

8.3 Digitale producten zijn voor persoonlijk gebruik en mogen niet openbaar worden gemaakt of op andere wijze worden verspreidt.

8.4 Bij geillustreerde producten blijft het eigendomsrecht van de illustratie van SB Designs Creations.

8.5 Alle afbeeldingen op deze website zijn eveneens eigendom van SB Designs Creations en mogen niet zomaar worden gekopieerd, gebruikt of online worden verspreid, tenzij uitsluitend schriftelijke toestemming.

8.6 Bij copyright inbreuk zal eerst geprobeerd worden contact op te nemen  met de persoon die de inbreuk pleegt. Bij het niet stoppen, niet veranderen, betwisten of geen gehoor geven aan de copyright inbreuk, zullen juridische stappen worden ondernomen.

8.7 SB Designs Creations is gerechtigd tot naamsvermelding (optioneel) op de producten van eigen ontwerp/design, die met de hand zijn vervaardigd of bewerkt en/of die naar eigen inzicht zijn vormgegeven en daardoor in meer of mindere mate uniek zijn van aard.

9. De prijs

9.1 SB Designs Creations behoudt zich het recht om prijswijzigingen door te voeren als gevolg van prijsverhogingen in basismaterialen, prijswijzigingen bij derden partijen (die betrekking hebben van het productieproces en/of distributieproces), administratieve veranderingen in lasten en veranderingen van btw-tarieven.

9.2 Gezien veel producten handgemaakt en/of van eigen ontwerp zijn, zijn financiële schommelingen, zoals genoemd in lid 1, regelmatig van toepassing.

9.3 Alle prijzen van producten uit het aanbod zijn vermeld inclusief btw.

9.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is SB Designs Creations niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

10. Garantiebeleid

10.1 SB Designs Creations staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat SB Designs Creations er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 Een door SB Designs Creations, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover SB Designs Creations kan doen gelden.

10.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan SB Designs Creations schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

10.4 De garantie geldt niet indien:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

10.5 Verschillende productcategorieën hebben eigen bepalingen rondom de garantie. Raadpleeg voor deze bepalingen het garantiebeleid.

11. levering en uitvoering

11.1 SB Designs Creations zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan SB Designs Creations kenbaar heeft gemaakt.

11.3 SB Designs Creations zal bij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Gezien kleine producties, productie op demand en/of vervaardiging/bewerking met de hand, staan bij de productbeschrijvingen verwerkindicaties in werkdagen beschreven.

11.4 Alle verwerk- & levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Bij een overschrijding van de verwerktijd langer dan 5 werkdagen, zal SB Designs Creations altijd overleggen met de consument en kan, op verzoek van consument, de overeenkomst worden ontbonden.

11.5 In het geval van lid 4 zal SB Designs Creations zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen eventuele reeds betaalde overeenkomsten terugbetalen.

11.6 Indien verwerking en/of levering van een besteld product onmogelijk blijft te zijn, zal SB Designs Creations zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit gaat altijd in overleg met de consument. Gezien veel producten handgemaakte, handbewerkt en/of eigen ontwerp van aard zijn, is dit helaas niet altijd mogelijk. In dat geval is consument gerechtigd een vervangend artikel uit te zoeken of het reeds betaalde bedrag teruggestort te krijgen.

11.7 SB Designs Creations is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij bezorgbedrijven. Aan vertraagde leveringen, buiten de schuld van SB Designs Creations (bijvoorbeeld door achterstand bij bezorgbedrijven) kunnen geen rechten worden ontleend.

12. Betaling & Betalingsmogelijkheden

12.1 Betaalmogelijkheden voor deze website zijn Ideal, bankoverschrijving & Pay-Pall.

12.2 Bij achteraf betalingen dient de consument binnen 14 dagen, na ontvangst van de bestelling of afronding van de dienst, de factuur te hebben voldaan.

12.3 Wanneer het betalingstermijn is verstreken zal SB Designs Creations een herinnering sturen, waarbij wordt vermeld dat, bij het reeds uitblijven van betaling, SB Designs Creations is gerechtigd de vordering uit handen te geven. Eventuele rente en extra bijkomende kosten, zijn dan voor rekening van de consument.

13. Klachtenregeling

13.1 In het onverhoopte geval van klachten, dient de consument contact op te nemen met SB Designs Creations, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

13.2 Klachten over een product, dienst, service of uitvoering van de overeenkomst, kunnen rechtstreeks bij SB Designs Creations worden gemeld, via de algemene contactgegevens.

13.3 Klachten dienen binnen redelijke tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij SB Designs Creations.

13.3 Ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk door SB Desgins Creations behandeld, doch uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4 De consument dient SB Designs Creations in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen, voordat de consument verdere stappen onderneemt.

14. Nederlands Recht

14.1 Op overeenkomsten tussen SB Designs Creations en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15 Privacy

15.1 SB Designs Creations neemt de privacy van haar klanten, website bezoekers en andere derden partijen heel serieus. In de privacyverklaring kun je lezen hoe SB Designs Creations met Privacy omgaat.

16 Geboortekaartjes Collectie (addendum)

16.1 Exclusiviteit
Alle geboortekaartjes zijn met de hand- en digitaal getekend & ontworpen door SB Designs (Creations), Susanne Bot-Boer. De designs zijn uniek en nergens anders te vinden. Geboortekaartjes uit de algemene collectie kunnen meermaals worden besteld, bij een kaartje op maat geldt volledige exclusiviteit.

16.2 Licentie
Standaard is er sprake van een basislicentie. Dit betekent dat het ontwerp alleen mag worden gebruikt, voor de afgesproken uitingen, zoals een geboortekaartje of de afbeelding gedrukt op canvas. Bij een kaartje op maat, mag de afbeelding ook alleen worden gebruikt voor de benoemde uitingen, tenzij anders afgesproken.

16.2 Prijzen
De prijzen van de online geboortekaartjes collectie staan vermeld op de website. Bij wijzigingen, wordt altijd de datum aangegeven. SB Designs behoudt zich het recht de prijzen te wijzigen op basis van prijswijzigingen van leveranciers & derden, complexiteit van het ontwerp en inflatie. Zowel bij geboortekaartjes op maat als een bestelling uit de collectie, wordt vooraf een offerte verstuurd, zodat er geen verrassingen zijn omtrent de kosten.

16.3 Bestellen
Een bestelling plaatsen kan via het bestelformulier of rechtstreeks per e-mail (info@sbdesigns.nl) met daarin alle informatie die al reeds bekend is. Naar gelang deze gegevens zal een besteloverzicht inclusief prijsopgaaf en digitaal voorbeeld worden opgemaakt, waarna het aan jullie is om de bestelling definitief akkoord te geven.

16.4 Betaling
Voordat jullie een papieren proefdruk ontvangen, dient de bestelling te zijn betaald. Betaling geschied door middel van een overschrijving of een Ideal link, met het bedrag zoals vermeld op de factuur. Vermeld bij een handmatige overschrijving altijd het factuurnummer, dan is voor SB Designs Creations direct duidelijk welke bestelling het betreft.

16.5 Eigendom & Copyright
SB Designs (Creations) blijft de eigenaar van de illustraties. Dit betekent dat de illustratie niet zomaar voor andere toepassingen mag worden gebruikt. Voor ieder ander gebruik dan wat op de factuur staat vermeld, is schriftelijke toestemming van SB Designs (Creations) nodig. Eveneens mogen er geen wijzigingen of aanpassingen aan de illustratie worden gedaan. De ontwerpen mogen op geen enkele wijze gekopieerd, vermenigvuldigd of gecommercialiseerd worden. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen.

16.6 Naamsvermelding
SB Designs (Creations) behoudt zich het recht om (passend in het design) haar logo en/of naams- & (portfolio)websitevermelding op het ontwerp te vermelden. Eveneens behoudt SB Designs (Creations) het recht om werk online te publiceren (voor promotionele en portfolio doeleinden). Bij een online publicatie worden altijd de persoonlijke gegevens weggehaald of onleesbaar gemaakt.

16.7 Annulering
Het annuleren van een bestelling kan altijd, maar is niet altijd kosteloos. Zolang jullie nog niet akkoord zijn gegaan met het besteloverzicht/de offerte, kunnen jullie kosteloos de bestelling annuleren. Bij annulering van een standaard kaartje uit de collectie, nadat jullie akkoord zijn gegaan met de offerte, wordt € 35,- in rekening gebracht. Dit geldt tot het moment waarop de kaartjes zijn gedrukt.

Hebben jullie akkoord gegeven na aanleiding van de digitale eindproef met alle gegevens erop en eraan? Dan is de opdracht tot het drukwerk gegeven en kan de bestelling niet meer worden geannuleerd. Alle gemaakte kosten (waaronder de drukkosten) worden dan in rekening gebracht. Raadpleeg de Algemene Voorwaarden voor uitgebreide informatie.

Annuleringen bij illustratieve wijzigingen in het ontwerp of een volledig kaartje op maat, zijn de annuleringskosten afhankelijk van het aantal uur dat reeds aan het ontwerp is besteed.

16.8 Aanleveren
SB Designs is niet verantwoordelijk voor tekst- of spellingsfouten. Voordat het werk naar de drukker gaat, ontvang je nog een digitale final drukproef. Controleer deze zorgvuldig!

Kleuren van een beeldscherm kunnen (licht) afwijken van de geprinte kleuren. In de prijs voor de geboortekaartjes zit altijd een papieren proefdruk inbegrepen. Deze geprinte proefdruk is verplicht, zodat jullie van tevoren hebben gezien wat de werkelijke kleuren van het geboortekaartje zijn.

Wanneer er voor een ontwerp bestanden worden aangeleverd (gedicht, foto, tekst), wordt ervan uitgegaan dat de rechten voor het gebruik zijn geregeld (vrijgegeven van rechten, betaald voor licentie, etc.). SB Designs (Creations) is niet verantwoordelijk voor de rechten van aangeleverd materiaal.

16.9 Drukwerk en Verzending
De prijzen van de geboortekaartjes zijn inclusief drukwerk (m.u.v. de richtprijs voor kaartje op maat) en exclusief verzendkosten. De prijs die voor het drukwerk is inbegrepen, betreft de prijs voor een spoedbestelling. Dit betekent dat wanneer de baby geboren is en de naw gegevens bekend zijn, de gegevens direct kunnen worden doorgegeven aan SB Designs (Creations), verwerkt worden op de final digitale proef en, na jullie akkoord, direct gedrukt & verzonden worden.

16.10 Levertijd
Wanneer de final digitale proef akkoord is, worden de kaartjes direct gedrukt en verzonden. Binnen Nederland is het, wanneer voor 12:00 bestelt, in de regel de volgende werkdag in huis. Na 12:00, is het binnen 2 werkdagen in huis. Echter, hieraan kunnen geen rechten worden verleend. Het pakket wordt verzonden via vervoersbedrijven en ook daar zijn wel eens vertragingen waar helaas niks aan te doen is.

16.11 Schade
De geboortekaartjes en eventueel bijpassende producten, worden vanuit de drukkerij direct aan jullie geleverd. In het onverhoopte geval dat de geboortekaartjes schade hebben opgelopen, neem dan direct contact op met SB Designs (Creations). Dan kan direct worden gekeken naar een passende oplossing.